ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 22

telugu sex stories అయితే అక్కడ చీకటిగా ఉండడంతో ఎవరో తెలియలేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు తనని చూడడం గమనించి, గబుక్కున అక్కడనుండి పారిపోయింది రవళి. హతాసురాలై అలాగే…

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 20

telugu sex stories వాడు అలా పరుగెత్తుకుంటూ, దడేల్మని తలుపుతెరుచుకొని తన రూంలోకి వెళ్ళాడు. వాడు వెళ్ళేసరికి, కవిత తన వంటికి చీరను అస్తవ్యస్తంగా చుట్టుకొని బయటకు…

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 19

telugu sex stories లోపల ఎవరూ లేకపోయేసరికి, ప్రమీల కవితతో ఆశ్చర్యంగా “ఎక్కడకి పోయారే వీళ్ళూ!?” అంది. ఒక్కక్షణం ఆలోచించి, “టేంక్ పైకి ఎక్కి ఉంటారా?” అంది…